Identitatea Românească - Identità Romena
Sabato Agosto 24, 2019, 20:28:33 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
Notizie: SMF - Just Installed!
 
   Home   Guida Ricerca Accedi Registrati  
Pagine: [1]
  Stampa  
Autore Discussione: PROIECT - Limba, cultura si civilizaţia românească  (Letto 3589 volte)
0 utenti e 1 Utente non registrato stanno visualizzando questa discussione.
ADRIAN TEODORESCU
Utente non iscritto
« inserito:: Mercoled Aprile 15, 2009, 16:22:52 »

Un proiect privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizaţie românească în şcolile din Provincia Padova.
În vederea implementării acestui Proiect privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizaţie românească în şcolile din Provincia Padova Asociatia “Alleanza Romena” colaborează cu autorităţile locale şi cu misiunile diplomatice ale României în Italia.

Principale obiective, ale proiectului sunt:

- predarea cursului de Limbă, cultură si civilizaţie românească în şcolile din Provincia Padova unde prezenţa româneasca este relevantă;
- valorificarea identităţii culturale româneaşti si promovarea în contextul unei Europe multiculturale si plurilingvistice.
asigurarea copiilor români care locuiesc în Italia, a condiţiilor necesare prezervării identităţii culturale, facilitând reintegrarea acestora în sistemul de învatamânt românesc, în cazul revenirii lor în România;
- favorizarea elevilor în contactul cu limba, cultura si civilizaţia româneasca, în scopul exersării si îmbunătăţirii comunicării în limba maternă, a cunoaşterii unor momente importante ale istoriei româneşti, a interiorizării valorilor culturii şi civilizaţiei românesti, a dezvoltării identităţii proprii în contextul valorilor europene;
- studierea limbii române, dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă în limba maternă, precum şi familiarizarea sau consolidarea, după caz, a noţiunilor de cultură şi civilizaţie specifice României.

Temele principale ale proiectului:

- formarea poporului român, abordată atât din perspectiva informaţiei istorice, cât şi din cea a mitologiei populare (mituri şi legende populare sau culte);
- dezvoltarea interesului pentru originea poporului român  combinat cu interesul pentru locul de origine din care provin elevii sau parinţii acestora;
- in domeniul limbii române, ne propunem abordarea pronunţării şi scrierii corecte (cu o privire spre asemănări şi diferenţe în această privinţă dintre limba română şi limba italiană);
- formarea si dezvoltarea unor abilităţi şi atitudini comunicative care să-i ajute pe elevi să comunice eficient în limba română şi să fie deschişi pentru dialogul cu ceilalţi.
Acest proiect de limbă, cultură si civilizaţie românească se adresează elevilor români care aparţin comunităţii româneşti stabilită în provincia Padova şi studiază în şcolile din provincia Padova.
Acest proiect doreşte sprijinirea păstrării legăturilor afective ale acestor elevi cu România, ţara lor de origine, astfel, încât, la încheierea învăţământului preuniversitar, fiecare absolvent să aibă un orizont cultural deschis în care sa gasească puncte de sprijin pentru consolidarea capacităţii de comunicare orală şi în scris în limba română, în vederea accesului nemijlocit la informaţii de cultură şi civilizaţie românească.
Totodată, acest proiect doreşte să motiveze elevii români în conştientizarea identităţii naţionale proprii, precum şi pentru integrarea culturală în spaţiul european.
Prin această iniţiativă, ne propunem să dăm un sprijin elevilor români care aparţin comunităţii româneşti stabilită în provincia Padova, în orientarea culturală, adaptarea la noul context social şi cultural al Italiei, recunoaşterea şi cultivarea propriilor valori în noul cadru existenţial, precum şi implicare ca parte activă în viaţa socială a Italiei, pastrând şi afirmând totodată tradiţiile, obiceiurile, limba şi cultura romanească.
In acest sens, asociaţiile de voluntariat prezente pe teritoriul provinciei Padova, alţi reprezentanţi ai comunităţii locale, invăţători, profesori, şi în general personalul didactic care are experienţă în domeniu, sunt rugaţi să contacteze Asociaţia Alleanza Romena – ASAR, pentru mai multe detalii, în vederea materializării acestui proiect pentru urmatorul an scolar 2009 – 2010.

Asociaţia “Alleanza Romena” - ASAR
Via Lobia, 552/B
35010 – San Giorgio in Bosco (PD)
Fax. (+39) 049 859 4148
E-mail: alleanzaromena@yahoo.it
www.alleanzaromena.forums-free.com

Preşedinte - Adrian Teodorescu
Cell. (+39) 340 666 7745
E-mail: adrian.teodorescu@vodafone.it
www.sangiorgioinbosco.blogolandia.it


Share

Registrato

ADRIAN TEODORESCU
Utente non iscritto
« Risposta #1 inserito:: Mercoled Aprile 15, 2009, 16:25:23 »

PROGETTO - Lingua, cultura ed la civiltà romena

Un progetto didattico - corso di lingua, cultura e civiltà romena nelle scuole della Provincia di Padova.
Al fine di attuare questo progetto di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena nelle scuole della Provincia di Padova l'Associazione "Alleanza Romena" collabora con le autorità locali e le missioni diplomatiche della Romania in Italia.

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- corso di insegnamento della lingua, della cultura e della civiltà romena nelle scuole della Provincia di Padova dove la presenza romena è rilevante;
- il recupero dell'identità culturale romena e la promozione nel contesto di un Europa multiculturale e multi linguistica;
garantire agli bambini romeni che vivono in Italia, le condizioni necessarie  per il mantenimento dell'identità culturale ed facilitare il loro reinserimento nel sistemo di istruzione romene, nel caso del loro ritorno in Romania;
- favorire gli studenti nel contatto con la lingua, la cultura e la civiltà romena al fine di esercitare ed migliorare la comunicazione nella lingua materna, la conoscenza di importanti momenti della storia romena, i valori della cultura e la civiltà romena ed lo sviluppo della propria identità nel contesto dei valori europei;
- l'apprendimento della lingua romena, lo sviluppo della comunicazione orale e scritta nella lingua materna, ed la familiarità o il rafforzamento, secondo il  caso, degli concetti di cultura ed di civiltà specifiche della Romania.

I temi principali del progetto:

- la formazione del popolo rumeno, affrontato dal punto di vista dei dati storici e della mitologia popolare (miti ed leggende popolari o culti);
- lo sviluppo del proprio interesse per l'origine del popolo romeno combinato con l'interesse per il luogo di origine da dove provengono gli studenti e/o i loro genitori;
- per quanto riguarda la lingua romena, ci proponiamo di affrontare la corretta pronuncia e scrittura (per quanto riguarda le somiglianze e le differenze in questo senso tra l'italiano e rumeno);
- formazione e lo sviluppo di competenze comunicative e atteggiamenti che aiutano gli studenti a comunicare in modo efficace in lingua rumena ed essere aperti al dialogo con gli altri.
Questo progetto di lingua, cultura e civiltà rumena è indirizzato agli studenti appartenenti alla comunità rumena della provincia di Padova, che studiano nelle scuole della provincia di Padova.
Il progetto mira a sostenere la conservazione dei legami emotivi degli studenti con la Romania, il loro paese d'origine, in modo che, al termine della scuola superiore, ogni studente abbia un orizzonte culturale aperto nel quale possa trovare i punti di sostegno per migliorare la comunicazione orale e scritta in romeno, per accedere direttamente alle informazioni sulla cultura e la civiltà romena.
Tuttavia, questo progetto mira a motivare gli studenti romeni sulla consapevolezza della propria identità nazionale e culturale in Europa.
Attraverso questa iniziativa, ci proponiamo di dare sostegno agli studenti romeni appartenenti alla comunità rumena con sede in provincia di Padova, nel orientamento culturale, nel adeguamento al nuovo contesto socio culturale in Italia, al riconoscimento del proprio valore nel nuovo contesto esistenziale e come parte attiva nella vita sociale in Italia, mantenendo  allo stesso tempo le tradizioni, i costumi, la lingua e la cultura romena.
In questo senso, le associazioni di volontariato presente sul territorio della Provincia di Padova, altri rappresentanti locali della comunità romena, insegnanti, professori ed in generale, il personale didattico che ha esperienza nel settore, sono invitati a contattare l'Associazione “Alleanza Romena” - ASAR, per maggiori dettagli sulla materializzazione di questo progetto per il prossimo anno scolastico, 2009 - 2010.

Associazione “Alleanza Romena” - ASAR
Via Lobia, 552/B
35010 – San Giorgio in Bosco (PD)
Fax. (+39) 049 859 4148
E-mail: alleanzaromena@yahoo.it
www.alleanzaromena.forums-free.com

Presidente - Adrian Teodorescu
Cell. (+39) 340 666 7745
E-mail: adrian.teodorescu@vodafone.it
www.sangiorgioinbosco.blogolandia.it
Registrato
Pagine: [1]
  Stampa  
 
Vai a:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
XHTML 1.0 valido! CSS valido!
Pagina creata in 0.051 secondi con 18 query.